کد ایجاد یک ویجت Widget ساده در قالب وردپرس

این مطلب کد یک widget یا همان ابزارک ساده ی وردپرس می باشد که باید برای آن فایل php ایجاد کرده و در آن ذخیره اش نمایید. سپس به فایل functions.php پوسته تان رفته و آن را فراخوانی نمایید.

کد کاملا واضح می باشد ، فقط تابع form و widget را به دلخواهتان تغییر دهید.

 


<?php
/*

*/

class SampleTextWidget extends WP_Widget
{
 function SampleTextWidget()
 {
  $widget_ops = array('classname' => 'SampleTextWidget', 'description' => 'Displays a Sample Text' );
  $this->WP_Widget('SampleTextWidget', 'Sample Text', $widget_ops);
 }

 function form($instance)
 {
  $instance = wp_parse_args( (array) $instance, array( 'title' => '' ) );
  $title = $instance['title'];
?>
 <p><label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>">عنوان: <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr($title); ?>" /></label></p>
<?php
 }

 function update($new_instance, $old_instance)
 {
  $instance = $old_instance;
  $instance['title'] = $new_instance['title'];
  return $instance;
 }

 function widget($args, $instance)
 {
  extract($args, EXTR_SKIP);

  echo $before_widget;
  $title = empty($instance['title']) ? ' ' : apply_filters('widget_title', $instance['title']);

  if (!empty($title))
   echo $before_title . $title . $after_title;;

  // WIDGET CODE GOES HERE
  echo "<h1>This is a Sample Widget By ParsiGroup !</h1>";

  echo $after_widget;
 }

}
add_action( 'widgets_init', create_function('', 'return register_widget("RandomPostWidget");') );?>

کد فراخوانی در فایل functions.php

function pg_widget() {
	include(dirname(__FILE__) . '/inc/widgets/tabs.php');
}

add_action('ini', 'pg_widget', 1);

موفق باشید.

فرم نظر دهی

*