مجموعه کدهای مفید برای فروشگاه ساز ووکامرس

مجموعه کدهای ووکامرس

این مطلب حاوی مجموعه کدهای مفید برای فروشگاه ساز ووکامرس می باشد.

۱- تکه کد زیر برای اضافه نمودن تب های سفارشی به تب های محصول می باشد:

 

/*
 * Add a new custom product tab.
 * woo_new_product_tab() register the new custom tab.
 * woo_new_product_tab_content() outputs the tab content.
 */
	
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_new_product_tab' );

function woo_new_product_tab( $tabs ) {
	
	// Adds the new tab
	$tabs['test_tab'] = array(
		'title' 	=> __( 'New Product Tab', 'woocommerce' ),
		'priority' 	=> 50,
		'callback' 	=> 'woo_new_product_tab_content'
	);

	return $tabs;
}

function woo_new_product_tab_content() {

	// The new tab content
	echo '<h2>New Product Tab</h2>';
	echo '<p>Here\'s your new product tab.</p>';
	
}

۲- حذف یک تب از تبهای محصول در ووکامرس:

/*
 * Allows default & custom product tabs removal.
 * Remove lines starting by unset(... for tabs that you want to keep.
 * Available values: description, reviews, additional_information.
 */
	
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );

function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {
	
  unset( $tabs['description'] );   		// Remove the description tab
  unset( $tabs['reviews'] ); 					// Remove the reviews tab
  unset( $tabs['additional_information'] ); 	// Remove the additional information tab

  return $tabs;
}

۳- تغییر نام دادن یک تب:

/*
 * Allows default & custom product tabs to be renamed.
 * Remove lines starting by $tabs for tabs to be unchanged.
 */
	
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_rename_product_tabs', 98 );

function woo_rename_product_tabs( $tabs ) {

	$tabs['description']['title'] = __( 'More Information' );			// Rename the description tab
	$tabs['reviews']['title'] = __( 'Ratings' );						// Rename the reviews tab
	$tabs['additional_information']['title'] = __( 'Product Data' );	// Rename the additional information tab

	return $tabs;

}

۴- ریدایرکت کردن کاربر پس از وارد شدن به حساب خود:

/**
 * Redirect customer after they log-in
*/

add_filter('woocommerce_login_redirect', 'woo_login_redirect');

function woo_login_redirect( $redirect_to ) {
	
  return 'http://your-url.here'; // URL to redirect your customer after login
  
}

۵- تغییر چیدمان فیلدهای پرداخت و یا حذف بعضی از آنها:

/*
* Customize Checkout Field Order
*/
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'reorder_woo_fields' );
 
function reorder_woo_fields( $fields ) {
  //move these around in the order you'd like
  $fields2['billing']['billing_first_name'] = $fields['billing']['billing_first_name'];
  $fields2['billing']['billing_last_name'] = $fields['billing']['billing_last_name'];
  $fields2['billing']['billing_company']  = $fields['billing']['billing_company'];
  $fields2['billing']['billing_address_1'] = $fields['billing']['billing_address_1'];
  $fields2['billing']['billing_address_2'] = $fields['billing']['billing_address_2'];
  $fields2['billing']['billing_city']    = $fields['billing']['billing_city'];
  $fields2['billing']['billing_postcode']  = $fields['billing']['billing_postcode'];
  $fields2['billing']['billing_state']   = $fields['billing']['billing_state'];
  $fields2['billing']['billing_country']  = $fields['billing']['billing_country'];
  $fields2['billing']['billing_email']   = $fields['billing']['billing_email'];
  $fields2['billing']['billing_phone']   = $fields['billing']['billing_phone'];
 
  //just copying these (keeps the standard order)
  $fields2['shipping'] = $fields['shipping'];
  $fields2['account'] = $fields['account'];
  $fields2['order']  = $fields['order'];
 
  return $fields2;
}

حذف دسته بندی محصول از صفحه فروشگاه:

/*
 * Remove Product Categories from Shop Page
 */
add_action( 'pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query' );
function custom_pre_get_posts_query( $q ) {
	if ( ! $q->is_main_query() ) return;
	if ( ! $q->is_post_type_archive() ) return;
	if ( ! is_admin() && is_shop() && ! is_user_logged_in() ) {
		$q->set( 'tax_query', array(array(
			'taxonomy' => 'product_cat',
			'field' => 'slug',
			'terms' => array( 'color', 'flavor', 'spices', 'vanilla' ), // Don't display products in these categories on the shop page
			'operator' => 'NOT IN'
		)));
	}
	remove_action( 'pre_get_posts', 'custom_pre_get_posts_query' );
}

برای مشاهده ی کدهای بیشتر کلیک کنید

در لینک بالا کدها ممکن است به روز شده و تکمیل بشوند و همچنین شما نیز می توانید برایشان تکه کدها خود را ارسال نمایید.
موفق باشید

۱ دیدگاه

فرم نظر دهی

*